ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Terschelling Algemeen/natuur Brandarisflitsen
Print

Status boek: 2ehands

Brandarisflitsen
Vergroting


Brandarisflitsen

[ terug ]
€ 17,50
Een boekje wat geheel Schellinge, land en volk, systematisch en van alle kanten belicht. Rijk geïllustreerd met foto's

Auteur: Knop, G
Uitgeverij:Burgersdijk en Niermans, 1948
Aantal pagina's: 180
Afmeting: 20x14.5x 1.7 cm.
Gewicht: 360 gr.
Uitvoering: harde kaft met omslag

TEN GELEIDE
Wie over Ter-Schelling hoort spreken denkt aan de Brandaris en aan de Lutine. De eerste is ongetwijfeld als oudste vuurtoren van ons land een cultuur-historisch monument van grote waarde de tweede zou al lang met de honderden andere wrakken in de Schellinger Gronden aan de vergetelheid zijn prijs gegeven, als- niet de lokkende schittering van de goudschat, die mede in de diepte verdween, voor opeenvolgende geslachten een aansporing geweest was pogingen te wagen zich daarvan meester te maken. Het spreekt echter vanzelf, dat een oud land als Ter-Schelling, gelegen aan een vaarwater, dat als in- en uitvalspoort voor ons land van het hoogste belang was, en dat buitendien eensdeels door zijn ligging aan de peripherie zowel wat landschap als cultuur betreft een conservatief karakter draagt. terwijl het anderdeels door een sinds eeuwen onafgebroken levendig verkeer met velerlei landen en volken blootstaat aan ,de invloed van vreemd bloed en vreemde geest, meer te vertellen heeft dan de geschiedenis van een toren en van een verongelukt schip. Zoveel, dat in het kort bestek, dat deze uitgave biedt, een keus gedaan moest worden uit de overrijke stof, een keus, die voor een groot deel bepaald werd door het oriënterend karakter van het boekje. De vorm, waarin ik het gegoten heb, mag enigszins ouderwets aandoen, ik hoop ermee te hebben bereikt dat de verschillende onderwerpen, waarop ik het licht heb laten vallen, zich vlot laten lezen en dat de toekomstige bezoeker van Ter-Schelling er een betrouwbare gids in vindt. Wie, zowel in de diepte als in de breedte, uitvoeriger wenst te worden ingelicht-
kan zijn weetgierigheid bevredigen aan de hand van het bij dezelfde uitgevers verschenen, door mij geschreven, werk Schylgeralan, dat niet als deze BRANDARISFLITSEN enkele gedeelten kort, maar dat geheel Schellinge, land en volk, systematisch en van alle kanten belicht. Door het rijke fotomateriaal, waarover ik door de bereidwilligheid van vrienden en kennissen beschikte en waarvoor ik ook te dezer plaatse mijn hartelijke dank betuig, was het mogelijk ook het illustratieve gedeelte van beide boeken gescheiden te houden; wel moest ik mij met het oog op de kosten in het aantal grote beperking opleggen. Door de tijdsomstandigheden was ik niet in staat mijn geboorteland ten tijde van het ontstaan van dit boek te bezoeken. Ik heb dus toen geen rekening kunnen houden met de materieële en geestelijke gevolgen van deze tijd, ofschoon die, zoals ik nu weet, in menig opzicht van ingrijpende aard zijn geweest. Gelukkig was er nog gelegen.
heid op deze veranderingen opmerkzaam te m.aken. Buitendien heb ik deze zomer in gesprekken met vacantiegangers kunnen horen in welke onderwerpen zij in 't bijzonder belang stellen. En bij het omwerken van de tekst heb ik ook deze ervaring kunnen benutten. Zoals boven is aan. geduid heeft de oorlogs- en na.oorlogstijd diepe sporen nagelaten zowel in het land als in het volk, zodat het geen overdrijving is wanneer we zeggen, dat er een nieuw Ter-Schelling ontstaat met
andere duinen, andere polder en ook andere mensen. Het oude Schellinge heeft echter ook in vroeger eeuwen ruim zijn deel gehad van de gevolgen van soortgelijke beproevingen en steeds heeft het zich hersteld en eigen karakter gehandhaafd, Er is geen reden aan te nemen, dat dit nu niet zal gebeuren en waarom het niet, evenals vroeger, als een levenskrachtige loot van de Nederlandse stam, eigen bloesems en eigen vruchten zal ontwikkelen, Al zijn die dan niet dezelfde als die wij gekend hebben en hebben lief gehad, tezamen met de nieuwe bloei boven en beneden de Moerdijk zullen ook zij ervoor zorgen, dat de Nederlandse vlag als weleer een rijke en kostbare lading dekt, Er rest mij nog mijn dank uit te spreken voor de grote zorg, die de uitgevers ook aan deze uitgave hebben besteed,
G, KNOP ,
Juli 1944
Amsterdam,

 

 [ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.