ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Watersport Zeilen op zee
Print

Status boek: 2ehands

Zeilen op zee
Vergroting


Zeilen op zee

[ terug ]
€ 13,50
Zeilen op zee
Varen op het IJsselmeer, Waddenzee, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen langs de kust en in volle zee. 4e druk.

Auteur: Coolhaas, J.H.
Uitgever: P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam, 1960
Aantal pagina's: 415
Afmeting: 24.5x16x3 cm.
Gewicht: 925 gr.
Uitvoering: harde kaft, linnen

VOORBERICHT
Toen mij het vererende verzoek werd gedaan een boek te schrijven over het zeilen met zeiljachten op zee, werd door mij slechts met aarzeling daaraan voldaan. Door het schrijven van zulk een werk laad ik een grote verantwoordelijkheid op mij doordat misschien velen, na het bestuderen daarvan, tot de mening zouden kunnen geraken, dat zij daardoor 'zeeman' zouden zijn geworden en in staat een zeiljacht veilig over zee te brengen. Zeemanschap leert men niet uit een boek. Men verkrijgt dit eerst na vele jaren van ervaring en hetgeen in theorie eenvoudig lijkt, zal blijken in de praktische toepassing. vele en niet verwachte moeilijkheden op te leveren. De zee is in haar grootheid en haar grootsheid een goed vriend, maar kan ook een gevaarlijke vijand wezen. Vooral het varen in de nabijheid van de kust en zeer speciaal een gevaarlijke kust als de onze, kan moeilijkheden en gevaren met zich brengen, die met theoretische kennis alleen, niet zijn te overwinnen. Ik heb dan ook gemeend in dit werk vele malen ernstig te moeten waar schuwen tegen overmatig optimisme en te veel, niet door ervaring gefundeerd, zelfvertrouwen. Het werk is bedoeld voor hen, die de kunst van het zeilen alreeds machtig zijn en de nodige ervaring hebben opgedaan op de meren en binnenwateren. Het moet beschouwd worden als aansluitend aan 'De Zeilsport' door H. C. A. van Kampen, zodat het omgaan met een zeiljacht en de manoeuvres daarmede, als bekend verondersteld worden. Bij de samenstelling van het boek heb ik de wijze van betoog zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met het gesproken woord. Ik heb dit daarom gedaan, omdat dit boek is bedoeld als een werk voor zelfstudie, waarbij dus geen leidinggevende docent aanwezig is. Het boek moet vooral niet als een wetenschappelijk werk op het gebied der zeevaartkunde worden beschouwd. Ik heb getracht de zaken zo eenvoudig en populair mogelijk uit te leggen en moest daardoor het zuiver wetenschappelijke en wiskundige wel eens geweld aandoen. Ondanks dat, is de behandelde stof toch vrij uitgebreid geworden. Volgens velen misschien te uitgebreid. Toch is dit naar mijn mening niet het geval, omdat het boek bedoeld is voor hen, die zich met ernst op de kennis, nodig voor het varen op zee, willen toeleggen. Het boek is niet bedoeld voor hen, die zich op een mooie zomerdag eens voor een enkele maal op zee willen wagen, maar voor de zeezeilers, die grotere reizen, waarop zij alle soorten van weersgesteldheid kunnen ontmoeten, willen maken. Het boek moet dan een vraagbaak zijn ingeval zich omstandigheden voordoen, die niet dagelijks voorkomen. De beroepszeeman heeft ervaring genoeg om zich onder zulke omstandigheden direct te kunnen helpen. De amateur-zeevaarder mist deze ervaring en moet zich in die gevallen dus tot dit boek kunnen wenden. De methode 'Cedee' voor de plaatsbepaling door twee hoogtelijnen, hoewel wat omslachtiger dan de algemeen ter zee gebruikelijke methode, werd door mij gekozen opdat ook zij, die de kennis van de boldriehoeksmeting niet machtig zijn, zouden kunnen begrijpen hoe men tot resultaat komt. Het was eenvoudiger geweest het gewone rekenschema van de plaatsbepaling uit de parallactische driehoek te geven en te leren hoe men domweg de verschillende berekeningen moet uitvoeren. Velen nemen daarmede echter geen genoegen. Zij willen ook graag begrijpen wat zij doen en als dit niet het geval is verliezen zij de belangstelling en bovendien wordt het geleerde dan weer spoedig vergeten. Temeer zou dit het geval zijn met de jachtzeiler, die slechts enkele malen daarmede te maken heeft en niet als de vakzeeman dagelijks ermede moet omgaan. Ik heb in dit boek mijn ervaring, opgedaan bij de vele tochten met kleine en grotere zeiljachten op de Chinese Zee, de Javazee, de Noordzee en de Oostzee, die zich tezamen over bijna 15.000 zeemijlen uitstrekken, zo goed mogelijk verwerkt, zulks in de hoop, dat de aanstaande zeezeilers daarvan zullen kunnen profiteren.

Inhoud
De zeewaardigheid van schepen.
De keuze van schip en tuig.
De soorten van zeiltuigen. I 9
Gevaren van de kust en bezet op lager wal. II 20
Kompas en koers. De fouten van het kompas. Magnetische en rechtwijzende koersen en richtingen. III
De log, snelheidsmeter, het lood en de slaggaard. IV 52
De zeekaart, de zeemansgidsen, getijtafels en getijden. ...V 63
De betonning, bebakening en verlichting. VI 95
Het afzetten van koersen. De plaatsbepaling door kompaspeilingen. Radiopeilingen. Consol.
Het problema van Snellius.
Het land verkennen en het varen in merklijnen. VIl 117
Het bepalen der kompas fouten. VIII 166
Het gegiste bestek, drift, stroomkaveling, het opmaken van de wachtlei en het bijhouden van het
gegist bestek ingeval van kruisen IX 181
Navigatie op het IJsselmeer X 198
Een tochtje door de Zeeuwse Wateren XI 209
Een tocht over de Waddenzee. XII 213
Een tocht langs de Nederlandse kust. XIII 221
Iets omtrent de lichtvoering en de bepalingen op het uitwijken op de Nederlandse binnenwateren en
ter zee. XIV 237
Het Weer, weerbericht en de stormwaarschuwingsdienst. .XV 267
Reven, bijdraaien en bijliggen, drijfanker, oliestorten, lenzen en maatregelen bij mist. XVI 282
Averij en de maatregelen daartegen. XVII 297
Ankeren, laten vallen van een tweede anker, vertuien, meren en uitbrengen van ankers en werpen. VIII
De jol of bij-boot X IX 316
De inventaris, de huishouding en het leven aan boord in zee.
Het scheepsjournaal. XX 320
Iets omtrent het seinen. XXI 336
De sextant en de octant. XXII 347
Breedtebepaling door hoogtemeting van de zon of de poolster XXIII 361
Astronomische plaatsbepaling (kortbestekmethode H.O. 214).
Sters-identificatie. Het bepalen van de kompasfout met het azimuth van een hemellicht. XXIV 378
Een tocht overzee. X XV 402
Bijlage Internationale Seinvlaggen. 416

 [ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.